1 Byte = 8 Bit ~ 1 Kilobyte = 1024 Bytes ~ 1 Megabyte = 1048576 Bytes ~ 1 Gigabyte = 1073741824 Bytes